پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

خواهی که مه و زهره چون مرغ فرود آید زان مِی که به کف داری یک رطل به بالا ده مولانا
/ 4 نظر / 32 بازدید