# پیشنهاد

از دست رفتن

تابهفکرخودفتادم،روزگارازدسترفت تاشدمازکارواقف،وقتکارازدسترفت تاکمربستم،غبارازکاروانبرجانبود ازکمینتاسربرآوردم،شکارازدسترفت داغهایناامیدییادگارازخودگذاشت خردهیعمرمکهچوننقدشرارازدسترفت تانفسراراستکردم،ریختاوراقحواس دستتابردستسودم،نوبھارازدسترفت پیبهعیبخودنبردمتابصیرتداشتم خویشرانشناختم،آیینهدارازدسترفت عشقراگفتمبهدستآرمعناناختیار تاعنانآمدبهدستم،اختیارازدسترفت عمرباقیماندهراصائببهغفلتمگذران تابهکیگوییکهروزوروزگارازدسترفت؟ " صائب تبریزی" ========= پی نوشت1:  با خودم گفتم فعلا که نمی تونم پیش نویس هام را تکمیل کنم با یه غزل ناب ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 43 بازدید